Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Forise

Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony www.forise.pl realizuje Monika Kaczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Forise Monika Kaczkowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 899 289 24 18.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@forise.pl lub pod numerem telefonu: 792-589-501

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Definicje

Rozdział 2. Postanowienia wprowadzające i wymagania techniczne

Rozdział 3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

Rozdział 4. Zasady składania zamówienia

Rozdział 5. Metody płatności i sposoby dostawy

Rozdział 6. Wykonanie umowy sprzedaży

Rozdział 7. Zwroty – prawo odstąpienia od umowy

Rozdział 8. Reklamacje

Rozdział 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Rozdział 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Rozdział 11. Dane osobowe

Rozdział 12. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE

Sprzedawca – Monika Kaczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Forise Monika Kaczkowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 899 289 24 18.

Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.forise.pl

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną zamierzająca skorzystać lub korzysta z usług sklepu.

Konsument – użytkownik, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę (dokonująca zakupów w Sklepie) ze Sprzedawcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – osoba dokonująca zakupu na Stronie internetowej sprzedawcy (zawierająca umowę ze Sprzedawcą)

Regulamin – Niniejszy dokument określający zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/ Produktów ze Sprzedawcą składane za pomocą Formularza Zamówienia.

Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie interaktywny formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia głównie przez dodanie Produktu/Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży (sposób dostawy i płatności).

Formularza rejestracji – dostępny w Sklepie interaktywny formularz, który umożliwia Użytkownikowi założenie Konta w Sklepie.

Koszyk – element Sklepu, który pokazuje Produkty wybrane przez Konsumenta do zakupu, oraz w którym istnieje możliwość ustalenia i zmiany danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju Produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana/zawarta między Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę.

Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest posiadanie przez Konsumenta urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne i aktualne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich oraz własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 4. Wszystkie ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Końcowa (ostateczna) kwota do zapłaty (o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, również w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży ze Sprzedawcą) składa się z: ceny za Produkt/Produkty oraz kosztów dostawy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Sklepie (dotyczących cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, dokonywania zmian w trwających już promocjach, zmian w sposobach i cenach dostawy oraz metodach płatności).
 7. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże niezbędna do dokonania zakupu w Sklepie (zawarcia Umowy Sprzedaży).

ROZDZIAŁ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Konto w Sklepie
  • Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
  • Założenie Konta w Sklepie polega na wypełnieniu Formularza rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz akceptacji Regulaminu, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymywania informacji handlowych (opcjonalnie).
  • Weryfikacja Konta polega na kliknięciu w link weryfikacyjny wysłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który został podany przez niego w Formularzu rejestracji.
  • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Użytkownika w Formularzu rejestracji. Hasło jest poufne i Użytkownik nie powinien go nikomu udostępniać.
  • Usunięcie konta jest możliwe dla Użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Odbywa się to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail: kontakt@forise.pl) lub pisemnie (na adres: ul. Poleska 13/13, 51-354 Wrocław).
 1. Newsletter
  1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w okienku „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany i kliknięciu pola „Zapisz się”.
  2. Istnieje możliwość zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w momencie zakładania Konta lub składania Zamówienia. W takim przypadku z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter.
  3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera. Rezygnacji należy dokonać wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej kontakt@forise.pl lub pisemnie na adres ul. Poleska 13/13, 51-354 Wrocław.

ROZDZIAŁ 4. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Aby złożyć Zamówienie należy wybrać Produkt/ Produkty i dodać je do koszyka (poprzez kliknięcie na przycisk ”Dodaj do koszyka”).
 2. Zalogować się na swoje konto lub użyć opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 3. W przypadku opcji Zamówienia bez rejestracji konieczne jest wypełnienie Formularza zamówienia – wpisanie danych niezbędnych do złożenia zamówienia.
 4. Wybrać sposób dostarczenia Produktu (sposób dostawy) oraz formę płatności.
 5. Potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu zamówienia).

ROZDZIAŁ 5. METODY PŁATNOŚCI I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Konsument może skorzystać z następujących sposobów dostawy Zamówienia:
  • przesyłka do paczkomatów InPost,
  • przesyłka kurierska (InPost, DPD, DHL),
  • przesyłka kurierska za pobraniem (InPost ),
  • przesyłka do paczkomatów InPost za pobraniem.
 2. Konsument może skorzystać z następujących sposobów metod płatności za Zamówienie:
  • Płatności elektroniczne (Przelewy24),
  • Płatność za pobraniem (przy wyborze sposobu dostawy: przesyłka kurierska za pobraniem (InPost) lub przesyłka do paczkomatów InPost za pobraniem
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Szczegółowe informacje na temat akceptowanych metod płatności i możliwych sposobów dostawy znajdują się na stronach Sklepu.

ROZDZIAŁ 6. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym (opisane w Rozdziale 4. Regulaminu – „ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA”).
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje poinformowany o otrzymaniu i przyjęciu do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e-mail zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia przez sprzedawcę i przyjęcie go do realizacji. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (przy płatnościach elektronicznych, płatności kartą, płatności przelewem) – w przeciwnym razie Zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane.
 4. W przypadku płatności za pobraniem Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym na Stronie Internetowej w sposób, który został wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Początek biegu terminu wysyłki w przypadku płatności elektronicznych, płatności kartą i płatności przelewem liczy się od godziny uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku płatności za pobraniem – od godziny zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Produkt zostanie dostarczony do Klienta do 7 dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia.

ROZDZIAŁ 7. ZWROTY – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można m.in. poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy (zwroty@forise.pl) lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy można znaleźć w załączniku nr 2 Ustawy o Prawach Konsumenta. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 7. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy), wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu.
 12. Konsument / Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie (ul. Poleska 13/13, 51-354 Wrocław) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 14. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

RODZIAŁ 8. REKLAMACJE

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie i na Stronie Internetowej adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcia wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: ul. Poleska 13/13, 51-354 Wrocław

ROZDZIAŁ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wraz z zasadami dostępu do tych procedur można znaleźć w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Dane kontaktowe: tel:  22 55 60 332 lub 22 55 60 333, e-mail:  kontakt.adr@uokik.gov.pl , plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa
 • Platforma ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr) – platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na szczeblu unijnym. Jest ona interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową posiadającą punkt obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 • Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które posiada Konsument:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego rozdziały dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego oraz niebędących także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do graniczenia dostępnych sposobów płatności, w tym także wymagania dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

ROZDZIAŁ 11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

ROZDZIAŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.